واحدهای بازرگانی، اداری و مالی مسلط به دانش روز و دارای تجارب مفید در تعامل با دیگر واحدها و دارای تجارب مفید در تعامل با دیگر واحدها نقش پشتیبانی خود را از واحدهای عملیاتی (تولید، مونتاژ و …) ایفا می نمایند و با بهره گیری از سیستم نرم آفزاری پیشرفته و شبکه کامپیوتری و ابزارهای حسابداری صنعتی نقش واقعی خود در ارائه اطلاعات دقیق به مدیران ارشد شرکت به منظور تصمیم گیری نهایی و عملیاتی ساختن تصمیمات اخذ شده و استراتژی های شرکت ایفا می نمایند.

بازرگانی و اداری : آقای خدابخشی
مالی : خانم ترحمی