آقای قاسم جعفریان: عضو هیات مدیره و مدیر عامل
آقای سید محسن عباس پور: رئیس هیات مدیره و معاون توسعه
آقای مهدی قربانی: عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی